“Η Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη τη Γης” είναι η συλλογική ονομασία για το εξαιρετικά διαφοροποιημένο παγκόσμιο δίκτυο ανθρώπων, οργανισμών και ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην προώθηση και την εφαρμογή των αξιών και των αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης.

Η πρωτοβουλία είναι μια ευρείας βάσης, εθελοντική προσπάθεια της κοινωνίας των πολιτών. Στους συμμετέχοντες ανήκουν κορυφαία ιδρύματα, εθνικές κυβερνήσεις και οι υπηρεσίες τους, Πανεπιστήμια, MKO και ομάδες της κοινότητας, τοπικές αυτοδιοικήσεις, θρησκευτικές ομάδες, σχολεία και επιχειρήσεις καθώς και χιλιάδες ιδιώτες.

Πολλοί οργανισμοί έχουν επισήμως υπογράψει τον Καταστατικό Χάρτη της Γης και τον χρησιμοποιούν ή προωθούν το όραμά του ενώ πολλοί άλλοι τον χρησιμοποιούν ή προωθούν τον Καταστατικό Χάρτη χωρίς να έχουν προχωρήσει στην επικύρωσή του.

Ο Διεθνής Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Διεθνής Καταστατικός Χάρτης της Γης αποτελείται από το Συμβούλιο και τη Γραμματεία. Ο Διεθνής Καταστατικός Χάρτης της Γης υπάρχει για να προωθεί την Αποστολή και το Όραμα της Πρωτοβουλίας του Καταστατικού Χάρτη της Γης. Επιχειρεί να προωθήσει τη διάδοση, την υιοθέτηση, τη χρήση και την εφαρμογή του Καταστατικού Χάρτη της Γης όπως επίσης και να υποστηρίζει την ανάπτυξη και την επέκταση της Πρωτοβουλίας. Ο Διεθνής Καταστατικός Χάρτης της Γης δημιουργήθηκε το 2006 στο πλαίσιο μιας κύριας αναδιοργάνωσης και επέκτασης των δραστηριοτήτων του Καταστατικού Χάρτη της Γης.

Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι παρόλο που το Συμβούλιο του Διεθνούς Καταστατικού Χάρτη της Γης παρέχει ηγεσία και καθοδήγηση στην ευρύτερη Πρωτοβουλία, δεν κυβερνά ούτε ελέγχει απευθείας την Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης στο σύνολό της. Η Πρωτοβουλία δεν κυβερνάται από καμία επίσημη μορφή. Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο μόνο για τη διοίκηση του Διεθνούς Καταστατικού Χάρτη της Γης.

Η Επιτροπή του Καταστατικού Χάρτη της Γης

Η Επιτροπή του Καταστατικού Χάρτη της Γης, η οποία συστήθηκε στις αρχές του 1997 ως ένα διεθνές, ανεξάρτητο σώμα του Συμβουλίου της Γης και του Green Cross International, επέβλεψε τη διαβούλευση του Καταστατικού Χάρτη της Γης και τη διαδικασία σύνταξής του, εγκρίνοντας το τελικό κείμενο του Καταστατικού Χάρτη της Γης και το 2000 ξεκίνησε τον Καταστατικό Χάρτη της Γης. Η επιτροπή διατηρεί την εξουσία πάνω στο κείμενο του Καταστατικού Χάρτη της Γης καθώς επίσης τα μέλη του λειτουργούν συμβουλευτικά και ως πρέσβεις της Πρωτοβουλίας του Καταστατικού Χάρτη της Γης. Ωστόσο, η επιτροπή δεν είναι πλέον αναμεμιγμένη στην εποπτεία της Πρωτοβουλίας. Αυτή η ευθύνη έχει ανατεθεί στο Συμβούλιο του Διεθνούς Καταστατικού Χάρτη της Γης.

Το Συμβούλιο του Διεθνούς Καταστατικού Χάρτη της Γης

Το Συμβούλιο του Διεθνούς Καταστατικού Χάρτη της Γης, εποπτεύει το έργο της Γραμματείας του Διεθνούς Καταστατικού Χάρτη της Γης. Θέτει τους βασικούς στόχους, τις πολιτικές και στρατηγικές για τον Καταστατικό Χάρτη της Γης και παρέχει καθοδήγηση και ηγεσία στην ευρύτερη πρωτοβουλία. Το Συμβούλιο του Διεθνούς Καταστατικού Χάρτη της Γης δεν είναι νομίμως συστημένη οντότητα. Το Συμβούλιο εκλέγει τα μέλη του σε συνεννόηση με τα μέλη του παγκόσμιου δικτύου των υποστηρικτών του Καταστατικού Χάρτη της Γης.

Η Γραμματεία του Διεθνούς Καταστατικού Χάρτη της Γης

Η Γραμματεία, η οποία έχει την έδρα της στο εντεταλμένο από τα Ηνωμένα ΄Εθνη Πανεπιστήμιο για την Ειρήνη στην Κόστα Ρίκα, προσπαθεί να προωθήσει την αποστολή, το όραμα, τις στρατηγικές και τις πολιτικές που υιοθετούνται από το Συμβούλιο του Διεθνούς Καταστατικού Χάρτη της Γης. Υποστηρίζει τις εργασίες του Συμβουλίου, βοηθά στο στρατηγικό σχεδιασμό και συντονίζει τις δραστηριότητες πολλών δράσεων του Καταστατικού Χάρτη της Γης. Η Γραμματεία καθοδηγεί και συνδέεται με τις προσπάθειες της εισαγωγής του Καταστατικού Χάρτη στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, των επιχειρήσεων και της θρησκείας, διαχειρίζεται την επικοινωνία με το ευρύτερο δίκτυο του Καταστατικού Χάρτη της Γης και προωθεί τη χρήση του Καταστατικού Χάρτη ως ένα διεθνές ήπιο, νομικό καταστατικό δικαίου.

Συνεργάτες (Affiliates)

Οι Συνεργάτες του Καταστατικού Χάρτη της Γης, είναι ιδιώτες ή οργανισμοί που μοιράζονται το όραμα του Καταστατικού Χάρτη για τη Γη και είναι αποφασισμένοι να προωθήσουν τον Χάρτη και να υποστηρίξουν της εφαρμογή των στρατηγικών του στις χώρες τους. Οι Συνεργάτες έχουν συνάψει επίσημη συμφωνία με το διεθνή Χάρτη της Γης, ώστε να είναι μια ενεργή πηγή πληροφοριών και των δραστηριοτήτων του Χάρτη της Γης στη χώρα τους. Η Γραμματεία συντονίζει τις δραστηριότητές τους και τους παρέχει καθοδήγηση καθώς και το κατάλληλο υλικό. Μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από έναν Συνεργάτες σε μια χώρα. Οι Συνεργάτες συμφωνούν να διατηρήσουν στενή επαφή επικοινωνίας με το Διεθνή Καταστατικό Χάρτη της Γης και να παρέχουν εκθέσεις και αναφορές των σημαντικών γεγονότων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον Καταστατικό Χάρτη της Γης και που συμβαίνουν στις περιοχές τους. Ομοίως, ο Διεθνής Καταστατικός Χάρτης της Γης συμφωνεί να κρατάει ενήμερους τους Συνεργάτες για σημαντικές αποφάσεις και γεγονότα που τους αφορούν και να τους παράσχει κάποιο επίπεδο καθοδήγησης, στρατηγικές συμβουλές και επικοινωνιακή υποστήριξη (το ύψος του οποίου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των πόρων).

Στρατηγικοί Εταίροι (Partner Organizations)

Οι Στρατηγικοί Εταίροι είναι οργανισμοί των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται άμεσα και είναι προγραμματικά υποστηρικτικές του Καταστατικού Χάρτη της Γης και της Πρωτοβουλίας του Χάρτη της Γης, ή οι δραστηριότητες των οποίων εναρμονίζονται με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης. Οι Εταίροι είναι κυρίως διεθνείς οργανισμοί, αλλά επίσης ενδέχεται να εστιάζονται σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Οι Εταίροι συνάπτουν επίσημη συμφωνία (ένα μνημόνιο συμφωνίας, την επιστολή της συμφωνίας, ή κάποια άλλη επίσημη αναγνώριση) με το Διεθνή Χάρτη της Γης που αφορούν συγκεκριμένα σχέδια-έργα, περιγράφοντας πώς ο Εταίρος θα εργαστεί για να υποστηρίξει και να προωθήσει τον Χάρτη της Γης και αντιστοίχως τον τρόπο με τον οποίο ο Διεθνής Καταστατικός Χάρτης της Γης θα τους υποστηρίξει.

Οι Εγκρίνοντες (Endorsers)

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει κάθε φυσικό πρόσωπο ή οργάνωση που εκφράζει ρητά την υποστήριξή του και την προσήλωσή του στο πνεύμα και στους στόχους του εγγράφου του Καταστατικού Χάρτη της Γης. Είναι ανοικτή σε οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους καθώς και σε ιδιώτες. Η Γραμματεία του Διεθνούς Καταστατικού Χάρτη της Γης έχει επιδιώξει ενεργά την έγκριση μεγάλων διεθνών και εθνικών οργανισμών.

Σύμβουλοι

Οι Διεθνείς Σύμβουλοι του Καταστατικού Χάρτη της Γης είναι άτομα που έχουν αναγνωριστεί επίσημα ως πηγές παροχής συμβουλευτικού έργου και υποστήριξης για το Διεθνές Συμβούλιο και τη Διεθνή Γραμματεία του Καταστατικού Χάρτη της Γης. Τα άτομα καλούνται να γίνουν σύμβουλοι με βάση την προσωπική δέσμευσή τους στον Καταστατικό Χάρτη της Γης, την ικανότητά τους να παρέχουν ενεργά συμβουλές και υποστήριξη στο Συμβούλιο του Διεθνούς Καταστατικού Χάρτη της Γης, τη γραμματεία και τις ομάδες εργασίας και οπουδήποτε χρειάζεται η οργανωτική υπαγωγή τους. Οι Σύμβουλοι διορίζονται από τον εκτελεστικό διευθυντή της γραμματείας.

Ομάδες Εργασίας

Οι Ομάδες Εργασίας έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν ως δίκτυα εθελοντών που θα οδηγούν σε ανεξάρτητες πρωτοβουλίες. Οι Ομάδες Εργασίας θα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ενός δικτύου και στην προώθηση των δραστηριοτήτων σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: Ο Επιχειρησιακός, της Παιδείας, των Μέσων Ενημέρωσης, της Θρησκείας, των Ηνωμένων Εθνών και της Νεολαίας. Το Διεθνές Συμβούλιο της εκτελεστικής επιτροπής θα εγκρίνει το διορισμό της ομάδας ηγεσίας για κάθε ομάδα. Οι Ομάδες Εργασίας θα περιλαμβάνουν μέλη συμβουλίου, ιδιώτες και στρατηγικούς εταίρους, συνεργάτες ή συμβούλους. Το Συμβούλιο του Διεθνούς Καταστατικού Χάρτη της Γης θα αξιολογεί τακτικά την πρόοδο και το έργο της κάθε ομάδας. Ωστόσο, το Διεθνές Συμβούλιο και η Διεθνής Γραμματεία δεν θα διευθύνουν ούτε και θα διαχειρίζονται τις εργασίες των Ομάδων Εργασίας.

Εθελοντές / Υποστηρικτές

Οι εθελοντές και οι υποστηρικτές έχουν αποδεχτεί και δεσμευτεί να υπηρετούν τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης και να συνδράμουν με πολλούς τρόπους – οικονομικούς, παροχή εθελοντικής εργασίας και δημόσια προβολή ή ότι άλλο θεωρούν κατάλληλο – για την Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης. Μπορεί να είναι οργανισμοί, κυβερνήσεις, ή ιδιώτες. ” Οι Εθελοντές/Υποστηρικτές” είναι το αντίστοιχο των μελών σε μια παραδοσιακή ΜΚΟ, εκτός από το ότι δεν αποκτούν επίσημα δικαιώματα που απορρέουν από το status τους ως εθελοντές/υποστηρικτές.