Κατευθυντήριες Γραμμές Δράσης για την Αποκεντρωμένη Διεύρυνση της Πρωτοβουλίας για τoν Καταστατικό Χάρτη της Γης

Εισαγωγή

Ο Παγκόσμιος Καταστατικός Χάρτης της Γης ενθαρρύνει όλους να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας για τον Καταστατικό Χάρτη της Γης. Η ενεργός συμμετοχή και η υποστήριξή σας είναι απαραίτητες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Παγκόσμιος Καταστατικός Χάρτης της Γης βρίσκεται στη διαδικασία της κλιμάκωσης της πρωτοβουλίας παγκοσμίως, προωθώντας την αποκεντρωμένη δραστηριοποίηση και την ενδυνάμωση των ατόμων, των κοινοτήτων και των οργανισμών.

Καθώς ο Παγκόσμιος Καταστατικός Χάρτης της Γης αναλαμβάνει αυτή τη νέα στρατηγική, θα συνεχίσει να προωθεί τον Καταστατικό Χάρτη της Γης μέσα από διάφορες επίσημες διεθνείς διαδικασίες και ένα περιορισμένο αριθμό εργασιών. Ωστόσο, αυτή η νέα στρατηγική είναι αναγκαία, διότι η γραμματεία για τον Παγκόσμιο Καταστατικό Χάρτη της Γης, είναι σε θέση να οργανώσει και να κατευθύνει μόνο μια μικρή μερίδα από το ευρύ φάσμα των δράσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του οράματος για τον Καταστατικό Χάρτη της Γης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές δράσης που παρουσιάζονται παρακάτω είναι ένας πόρος σχεδιασμένος έτσι ώστε να βοηθήσει τους ανθρώπους να διεξάγουν τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον Καταστατικό Χάρτη της Γης, με τρόπους που είναι σύμφωνοι με τις αξίες και τις αρχές του.

O σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών δράσης είναι επίσης να διασφαλιστεί ένα καθορισμένο μέτρο συνοχής στον τρόπο με τον οποίο φέρονται εις πέρας οι αποκεντρωμένες δράσεις, εξ ονόματος του Καταστατικού Χάρτη της Γης. Σκεφτείτε τις κατευθυντήριες γραμμές ως ένα είδος εικονικού μηχανισμού συντονισμού της πρωτοβουλίας για τον Καταστατικό Χάρτη της Γης, καθώς προετοιμάζει για τη γρήγορη αποκεντρωμένη επέκταση που ενδέχεται να περιλαμβάνει τις δράσεις πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Οι κατευθυντήριες γραμμές δράσης απευθύνονται πρωτίστως και κατά κύριο λόγο σε μεμονωμένα άτομα. Η πλήρης υλοποίηση πολλών βασικών αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης, απαιτούν δράση από την πλευρά των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών. Ωστόσο, η δέσμευση μεμονωμένων ατόμων είναι η απόλυτη πηγή ηγεσίας και αλλαγής για ένα καλύτερο κόσμο και η συμβολή όλων των ανθρώπων σε όλους τους τομείς είναι απαραίτητη.

Οι κατευθυντήριες γραμμές δράσης δεν είναι σταθερές και οριστικές. To Διεθνές Συμβούλιο του Καταστατικού Χάρτη της γης θα τις επανεξετάζει περιοδικά υπό το φως των συμπερασμάτων που αντλήθηκαν, από τις προσπάθειες να εφαρμοστεί ο Καταστατικός Χάρτης της Γης στις διάφορες περιοχές και στους τομείς. Το Συμβούλιο χαιρετίζει κάθε παρατήρηση και προτάσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές δράσης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές δράσης

 1. Ξεκινήστε με τον Καταστατικό Χάρτη της Γης. Αφήστε τον Καταστατικό Χάρτη της Γης να είναι ο βασικός οδηγός σας όταν σχεδιάζετε και αναλαμβάνετε δραστηριότητες για να καταστεί το όραμα του Καταστατικού Χάρτη της Γης πραγματικότητα.
 2. Γίνεται ένα ζωντανό παράδειγμα. Προσπαθήστε να είσαστε ένα ζωντανό παράδειγμα του πνεύματος του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην καθημερινή σας ζωή – στο σπίτι, στον χώρο εργασίας και στην κοινότητά σας.
 3. Χειραφετείστε τον εαυτό σας. Ενεργήστε δυναμικά και πιστέψτε ότι μπορείτε να κάνετε τη διαφορά ως άτομο και ότι οι δραστηριότητές σας θα είναι καταλυτικές στις προσπάθειες πολλών άλλων.
 4. Συνεργαστείτε, Συνεργαστείτε. Δημιουργήστε τη δύναμη να επηρεάσετε την αλλαγή, χτίζοντας συνεργασίες με άλλους και επιδιώξτε νικηφόρες λύσεις συνεργασίας.
 5. Χειραφετείστε τους άλλους. Μοιραστείτε τη δύναμη με το να είσαστε περιεκτικοί και παρέχοντας στους άλλους ευκαιρίες για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους για την επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων και την ηγεσία, απελευθερώνοντας την ανθρώπινη δημιουργικότητα.
 6. Προωθήστε σεβασμό και κατανόηση. Προσπαθήστε να αναπτύξετε σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ ατόμων και ομάδων από διαφορετικούς πολιτισμούς και κοινότητες και να επιλύσετε τις διαφορές μέσω του διαλόγου κατά τρόπο που να προάγει τη μάθηση και την ανάπτυξη.
 7. Διευκολύνετε την αυτό-οργάνωση. Διευκολύνετε τη διάδοση των πρωτοβουλιών που εμπνέονται από τον Καταστατικό Χάρτη της Γης χωρίς να επιχειρείτε να τις ελέγχετε, βασιζόμενοι στην ικανότητα των ανθρωπίνων ομάδων με καθαρά ηθικό σκοπό για αυτό-οργάνωση και επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων.
 8. Έμφαση στα γενεσιουργά αίτια. Επικεντρώστε τη σκέψη και δράση σας στα βαθύτερα αίτια των μεγάλων προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και μην αφήσετε τις πιέσεις των υφιστάμενων βιώσιμων συστημάτων και πρακτικών να σας αποθαρρύνουν από τη δράση.
 9. Δεσμευτείτε αλλά να είστε και ευέλικτοι. Να είστε ακλόνητοι στη δέσμευσή σας για τις θεμελιώσεις αρχές και διασφαλίστε ότι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων σας είναι σύμφωνα με τις αξίες του Καταστατικού Χάρτη της Γης, αλλά ταυτόχρονα να είστε ευέλικτοι και καινοτόμοι στην επιλογή μέσων και μεθόδων καθώς οι συνθήκες αλλάζουν.
 10. Να είστε επινοητικοί. Μην αφήνετε την σκέψη σας και τις ενέργειές σας να περιορίζονται από την εξάρτηση στα χρήματα; Χρησιμοποιήστε την φαντασία σας και να είστε επινοητικοί στο να κάνετε τα πάντα πραγματικότητα.
 11. Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία σοφά. Έχετε επίγνωση ότι μεγάλος αριθμός ανθρώπων δεν έχει πρόσβαση σε προηγμένη τεχνολογία, και όταν βρίσκετε τεχνολογικές λύσεις στα προβλήματα βεβαιωθείτε ότι είναι οι κατάλληλες.
 12. Προστατέψτε την ακεραιότητα του Καταστατικού Χάρτη της Γης. Όταν παρουσιάζετε, παραθέτετε, ή μεταφράζετε τον Καταστατικό Χάρτη της Γης να είστε πιστοί στις λέξεις και στο πνεύμα του πρωτότυπου κειμένου, καθώς και να συνδέετε τον Καταστατικό Χάρτη μόνο με οργανώσεις, προϊόντα και εκδηλώσεις οι οποίες συνάδουν με τις αξίες και το όραμά του.