Στρατηγική και Περιοχές Εστίασης

Οι στόχοι και οι στρατηγικοί σκοποί της Πρωτοβουλίας τoυ Καταστατικού Χάρτη της Γης είναι οι ακόλουθοι.

Στόχοι:

 1. Να ευαισθητοποιήσει όλο τον κόσμο για τον Καταστατικό Χάρτη της Γη και να προωθήσει την κατανόηση του περιεκτικού ηθικού οράματός του.
 2. Να επιδιώξει την αναγνώριση και την έγκριση του Καταστατικού Χάρτη της Γης από ιδιώτες, οργανισμούς και τα Ηνωμένα Έθνη.
 3. Να προωθήσει τη χρήση του Καταστατικού Χάρτη της Γης ως ένα ηθικό πλαίσιο και την εφαρμογή των αρχών του από την κοινωνία των πολιτών, των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων.
 4. Να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την εκπαιδευτική χρήση του Καταστατικού Χάρτη της Γης στα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τις θρησκευτικές κοινότητες, τις τοπικές κοινότητες καθώς και σε πολλά άλλα περιβάλλοντα.
 5. Να προωθήσει την αναγνώριση και τη χρήση του Καταστατικού Χάρτη της Γης ως ένα ήπιο καταστατικό δικαίου.

Αποκεντρωμένη Στρατηγική Ενδυνάμωσης

«Αποκεντρωμένη Ενδυνάμωση για κλιμάκωση” είναι η σύντομη ονομασία που δίνεται σε μια σειρά πολιτικών οδηγιών και αποφάσεων που ελήφθησαν το 2007. Ο σκοπός της στρατηγικής είναι να καταστεί δυνατή η μαζική επέκταση της Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης χωρίς να χρειάζεται να αυξηθεί η κεντρική διοίκηση και να επιτραπεί σε ένα τεράστιο αριθμό ατομικών προσπαθειών να πολλαπλασιαστούν και να αναπτυχθούν.

Προς την υποστήριξη αυτής της νέας στρατηγικής, έχουν αναπτυχθεί μια σειρά Κατευθυντήριων γραμμών Δράσης για την Αποκεντρωμένη Ενδυνάμωση της Πρωτοβουλίας του Καταστατικού Χάρτη της Γης. Ακολουθώντας αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές κάθε πρόσωπο, οργανισμός, ή κοινότητα μπορεί να κάνει χρήση του Καταστατικού Χάρτη της Γης και να τον θέσει σε εφαρμογή με κατάλληλους τρόπους σύμφωνα με τις ικανότητες και τις δυνατότητές του.

Περιοχές Εστίασης και Ομάδες Εργασίας

Κατά την τρίτη ετήσια συνεδρίασή του τον Μάιο του 2008, το Διεθνές Συμβούλιο του Καταστατικού Χάρτη της Γης, ενέκρινε τη δημιουργία έξι Ομάδων Εργασίας, ως μέρος ενός νέου μακροπρόθεσμου σχεδίου, το οποίο βασίζεται στην αρχή της Αποκεντρωμένης Ενδυνάμωσης και είναι σχεδιασμένο για να επεκτείνει γρήγορα τις δραστηριότητες του Καταστατικού Χάρτη της Γης σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάθε Ομάδα Εργασίας θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ενός δικτύου και στην προώθηση των δραστηριοτήτων σε έναν από τους ακόλουθους τομείς:

 • Των Επιχειρήσεων
 • Της Εκπαίδευσης
 • Των Μέσων Ενημέρωσης
 • Της Θρησκείας
 • Των Ηνωμένων Εθνών
 • Της Νεολαίας

Αυτοί οι έξι τομείς επελέγησαν επειδή παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες για τη χρήση του Καταστατικού Χάρτη της Γης με ένα στρατηγικό τρόπο για την προώθηση της μετάβασης σε βιώσιμους τρόπους ζωής. Στους περισσότερους από αυτούς τους έξι τομείς, υπάρχουν ήδη αρκετά ελπιδοφόρες δραστηριότητες και έργα τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι Ομάδες Εργασίας. Σε όλους αυτούς τους τομείς υπάρχει επίσης η δυνατότητα για το ενδιαφέρον προς τον Καταστατικό Χάρτη της Γης, ώστε να εξαπλωθεί αρκετά αυθόρμητα ή οργανικά πέραν του αρχικού καταλυτικού αποτελέσματος των ειδικών ομάδων.

Οι Ομάδες Εργασίες έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν ως δίκτυα εθελοντών που θα οδηγούν σε ανεξάρτητες πρωτοβουλίες. Έχουν επινοηθεί από το Διεθνές Συμβούλιο του Καταστατικού Χάρτη της Γης και ξεκινούν από διάφορα μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου που ενεργούν ως “σπόροι” μέλη της ομάδας. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Διεθνούς Συμβουλίου θα εγκρίνει το διορισμό της ηγετικής Ομάδας για κάθε Ομάδα Εργασίας. Επιπροσθέτως, το Διεθνές Συμβούλιο θα αξιολογεί τακτικά την πρόοδο και το έργο της κάθε Ομάδας Εργασίας. Ωστόσο, το Διεθνές Συμβούλιο και η Διεθνής Γραμματεία δεν θα διευθύνει ούτε θα διαχειρίζεται τις εργασίες των Ομάδων Εργασίας. Η Γραμματεία θα παρέχει κάποιες βασικές υποστηρικτικές υπηρεσίες στις Ομάδες Εργασίες. Η Γραμματεία μπορεί επίσης να διαδραματίζει ρόλο στην προώθηση των εργασιών ορισμένων Ομάδων Εργασίας, όταν διαθέτει την τεχνογνωσία και τους πόρους για να βοηθήσει, όπως στην περίπτωση, για παράδειγμα, της εκπαίδευσης. Αναμένεται ότι η ηγετική Ομάδα κάθε Ομάδας Εργασίας θα περιλαμβάνει πολλά άτομα που δεν είναι μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου και ότι άλλες οργανώσεις θα παρέχουν υπηρεσίες στις Ομάδες Εργασίας δίνοντας έτσι την περαιτέρω εφαρμογή της έννοιας της “Εκτεταμένης Γραμματείας”.

Το σκεπτικό πίσω από την αποκεντρωμένη στρατηγική ενδυνάμωσης και τη σύσταση των Ομάδων Εργασίας βασίζεται στο γεγονός ότι η Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης είναι ένα δίκτυο και όχι μια επίσημη ενσωματωμένη Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ). Δεν είναι εφικτό για την Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης να επεκτείνει την επιρροή της σε όλο τον κόσμο και να υλοποιήσει την αποστολή της, αν έχει σχεδιαστεί ως ένα συμβατικός οργανισμός όπου όλες οι δραστηριότητές του κατευθύνονται και ελέγχονται από έναν οργανισμό, την Διεθνή Γραμματεία. Δεδομένης της αποστολής του Καταστατικού Χάρτη της Γης θα ήταν αδύνατο ακόμη και για μια μεγάλη ΜΚΟ να επιβλέπει τις δραστηριότητες της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας του Καταστατικού Χάρτη της Γης και συνεπώς το κόστος και η πολυπλοκότητα της προσπάθειας ενός τέτοιου εγχειρήματος θα ήταν εξαιρετική. Θα ήταν μια αδύνατη αποστολή και ένα μη συνετό σχέδιο.

Στην πραγματικότητα η Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης έχει αναπτυχθεί ως ένα δίκτυο χιλιάδων ατόμων και οργανώσεων που ενίοτε συνεργάζονται και συχνά ενεργούν ανεξάρτητα. Το Διεθνές Συμβούλιο καθορίζει τις πολιτικές και τις στρατηγικές για τη Διεθνή Γραμματεία και αυτές οι πολιτικές και οι στρατηγικές, παρέχουν επίσης κάποια καθοδήγηση για το ευρύτερο δίκτυο που σχηματίζει η Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης. Η μικρή γραμματεία παρέχει έναν περιορισμένο αριθμό βασικών υπηρεσιών όπως τη διαχείριση του διεθνούς δικτυακού ιστότοπου καθώς και την προετοιμασία των βασικών υλικών και πόρων. Τα γραφεία ορισμένων μελών του Διεθνούς Συμβουλίου ήδη παρέχουν υποστήριξη και βοήθεια στην Γραμματεία και απαρτίζουν μια εκτεταμένη γραμματεία σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Η ηγεσία της κάθε Ομάδας Εργασίας αποτελείται από μια ομάδα δύο έως δέκα ατόμων. Σκοπός κάθε Ομάδας Εργασίας είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης για νέες δραστηριότητες του Καταστατικού Χάρτη της Γης και να προωθήσει την επέκταση του δικτύου του Καταστατικού Χάρτη της Γης. Κάθε ομάδα θα αρχίσει τις εργασίες της με την αποσαφήνιση της ξεχωριστής συμβολής που μπορεί να προσφέρει ο Καταστατικός Χάρτης της Γης στον τομέα του και το κομμάτι που δύναται να συμπληρώσει ανάλογα. Θα είναι επίσης αναγκαίο να αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους καθώς και με δυνητικές στρατηγικές για την επίτευξη αυτών των στόχων. Εν συνεχεία, η Ομάδα Εργασίας θα επιστρατεύσει την εθελοντική ηγεσία και την υποστήριξη που απαιτείται για την υλοποίηση των σχεδίων της και πρέπει να κινητοποιήσει τους απαραίτητους πόρους. Κάθε Ομάδα Εργασίας θα αποτελεί το δικό της δίκτυο Πρεσβευτών και ακτιβιστών του Καταστατικού Χάρτη της Γης.

Ως μέρος του νέου, μακροπρόθεσμου σχεδίου, το Διεθνές Συμβούλιο ενέκρινε επίσης δύο άλλα έργα που αφορούν τη βελτίωση της σημερινής παγκόσμιας διαδικτυακής πλατφόρμας της Πρωτοβουλίας του Καταστατικού Χάρτη της Γης και την προετοιμασία επικοινωνιακών υλικών, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, φυλλαδίων και ταινιών, που απαιτούνται για την υποστήριξη της επέκτασης της Πρωτοβουλία στις περιοχές εστίασης όπου είναι επικεντρωμένες οι Ομάδες Εργασίας. Η παγκόσμια διαδικτυακή πλατφόρμα θα συνεπάγεται στη δημιουργία μιας τοπικής-εθνικής ιστοσελίδας σε κάθε χώρα, διαθέσιμη στην κατάλληλη γλώσσα ή γλώσσες. Αυτές οι τοπικές ιστοσελίδες θα είναι όλες εξοπλισμένες με τις ίδιες βασικές πληροφορίες για την Πρωτοβουλίας του Καταστατικού Χάρτη της Γης, και θα μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω ώστε να καλύπτουν και να απευθύνονται στις τοπικές καταστάσεις και συνθήκες. Η Γραμματεία θα βοηθήσει σε αυτά τα δύο έργα.

Η Γραμματεία θα δημοσιεύει περιοδικές εκθέσεις στην διεθνή ιστοσελίδα του Καταστατικού Χάρτη της Γης, για τις δραστηριότητες των Ομάδων Εργασίας και για την πρόοδο των δύο σχετικών έργων. Άτομα ενδιαφερόμενα για την υποστήριξη του έργου μιας Ομάδας Εργασίας, προτρέπονται να επικοινωνήσουν άμεσα με την ηγετική ομάδα.