Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης είναι μια διακήρυξη θεμελιωδών ηθικών αρχών για την οικοδόμηση μιας δίκαιης, βιώσιμης και ειρηνικής παγκόσμιας κοινωνίας στον 21ο αιώνα. Επιδιώκει να εμπνεύσει όλους τους ανθρώπους με μια νέα αίσθηση παγκόσμιας αλληλεξάρτησης και κοινής ευθύνης για την ευημερία ολόκληρης της ανθρώπινης οικογένειας, της μεγαλύτερης κοινότητας της ζωής και των μελλοντικών γενεών. Είναι ένα όραμα ελπίδας και μια πρόσκληση για δράση.

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης αφορά στη μετάβαση προς βιώσιμους τρόπους ζωής και την αειφόρο ανθρώπινη ανάπτυξη. Η Οικολογική ακεραιότητα είναι ένα μείζον θέμα. Ωστόσο, ο Καταστατικός Χάρτης της Γης αναγνωρίζει ότι οι στόχοι της οικολογικής προστασίας, της εξάλειψης της φτώχειας, της δίκαιης οικονομικής ανάπτυξης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της ειρήνης είναι αλληλοεξαρτώμενοι και αδιαίρετοι. Παρέχει, συνεπώς, ένα νέο, περιεκτικό, ολοκληρωμένο ηθικό πλαίσιο που κατευθύνει τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης είναι ένα προϊόν μιας δεκαετίας σε παγκόσμια κλίμακα, ένας διαπολιτισμικός διάλογος σχετικά με κοινούς στόχους και κοινές αξίες. Το έργο του Καταστατικού Χάρτη της Γης ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών, αλλά μεταφέρθηκε και συμπληρώθηκε από την παγκόσμια πρωτοβουλία της πολιτικής κοινωνίας. Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης ολοκληρώθηκε και στη συνέχεια ξεκίνησε ως ο Χάρτης των πολιτών το 2000 από την Επιτροπή του Καταστατικού Χάρτη της Γης, έναν ανεξάρτητο διεθνή φορέα.

Η εκπόνηση του Καταστατικού Χάρτη της Γης αποτέλεσε την πλέον περιεκτική και συμμετοχική διαδικασία που έχει ποτέ συσχετισθεί με τη δημιουργία μίας διεθνούς διακήρυξης. Η διαδικασία αυτή είναι η κύρια πηγή της νομιμότητας του ως κατευθυντήριο ηθικό πλαίσιο. Η νομιμότητα του εγγράφου έχει ενισχυθεί περαιτέρω λόγω της υπογραφής του από περισσότερες από 4.500 οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων πολλών κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών.

Υπό το φως αυτής της νομιμότητας, ένας αυξανόμενος αριθμός διεθνών νομικών αναγνωρίζουν ότι ο Καταστατικός Χάρτης της Γης αποκτά το καθεστώς ενός ήπιου εγγράφου δικαίου. Τα ήπια έγγραφα δικαίου, όπως η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχουν θεωρηθεί ως ηθικά, αλλά όχι νομικά, δεσμευτικά για τις κυβερνήσεις των χωρών που δηλώνουν ότι συμφωνούν να τα εγκρίνουν και να τα υιοθετήσουν, ενώ αποτελούν συχνά τη βάση για την ανάπτυξη του άκαμπτου νόμου.

Σε μια εποχή όπου σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και ζούμε είναι επιτακτικές, ο Καταστατικός Χάρτης της Γη μας προκαλεί να εξετάσουμε τις αξίες μας και να επιλέξουμε έναν καλύτερο τρόπο. Σε μια εποχή όπου η διεθνής συνεργασία είναι όλο και πιο αναγκαία, ο Καταστατικός Χάρτης της Γης μας ενθαρρύνει να ψάξουμε για κοινό έδαφος μέσα στην πολυμορφία μας και να αγκαλιάσουμε μια νέα παγκόσμια ηθική που την ασπάζεται ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε μια περίοδο όπου η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη έχει καταστεί επιτακτική, ο Καταστατικός Χάρτης της Γης παρέχει ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο.